TH EN
 

ผู้บริหารของบริษัท

   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ
นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ
นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร