TH EN
 

โครงสร้างกลุ่มธนชาต

   

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2562