TH EN
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   

วิสัยทัศน์

บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปรัชญาในการทำธุรกิจ

  1. ความเชื่อมั่นในบุคลากร กลุ่มธนชาตมีความเชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุด และตระหนักว่าการเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความซื่อสัตย์ของบุคลากรของกลุ่มธนชาต
  2. อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความสำคัญกับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง เรามีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี
  3. ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอย่างมากในการรับผิดชอบต่อสังคม

การมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2562

การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ให้สอดรับกับแผนธุรกิจ และ Customer Journey เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของกลุ่มธนชาต

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) โดยนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Acquisition) การรักษาฐานลูกค้าเดิม (Retention) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Deepening)

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End Process) ให้มีความคล่องตัว (Agility) พร้อมทั้งนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development) ให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) ของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป