TH EN
 

   

กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซี่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสานและอนุรักษณ์ประเพณีในท้องถิ่น” โดยสำนักงานเครือข่ายของธนชาตที่เปิดดำเนินการอยู่ทั่วประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของท้องถิ่น จึงส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค 

ในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

 • งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ เยาวราช กรุงเทพฯ
 • งานสืบสานประเพณี 101 ปี ศตวรรษใหม่แห่งพลังศรัทธา จังหวัดนครสวรรค์
 • งานน้อมรำลึก 42 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสังขาร วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
 • งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
 • งานประเพณีรับบัว (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11) จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกินเจ จังหวัดภูเก็ต
 • งานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก จังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

 • งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
 • งานสืบสานประเพณี 100 ปี แห่งศรัทธา จังหวัดนครสวรรค์
 • งานน้อมรำลึก 41 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสังขาร วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
 • งานประเพณีสงกรานต์ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
 • งานประเพณีรับบัว (14 ค่ำเดือน 11) จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
 • งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผัก จังหวัดภูเก็ต
 • งานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก จังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2558 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

 • งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
 • งานตรุษจีน ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสรงน้ำพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง
 • งานประเพณีสงกรานต์ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี
 • งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2558 จังหวัดพิษณุโลก
 • งานประเพณีรับบัว (14 ค่ำเดือน 11) จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
 • งานประเพณีลากพระแข่งเรือเพรียว เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผัก จังหวัดภูเก็ต
 • งานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก จังหวัดเชียงใหม่
 • งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปี 2557 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

 • งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
 • ตรุษจีน ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • งานสรงน้ำพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง
 • งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี
 • งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก
 • งานประเพณีรับบัว (14 ค่ำเดือน 11) จังหวัดสมุทรปราการ
 • งานสืบสานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
 • ประเพณีออกพรรษา วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
 • ร่วมสืบสานประเพณีกินเจ จังหวัดสงขลา
 • ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผัก จังหวัดภูเก็ต
 • ประเพณีถือศีล กินเจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก จังหวัดเชียงใหม่
 • งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ย้อนกลับ